I. DEFINICJE
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz
informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach
Sklepu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego
integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
4. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod
adresem https://www.restconsulting.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać
zakupów określonych Towarów i Usług.
5. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w
szczególności kursy, książki, akcesoria oraz publikacje innego rodzaju.
6. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności
szkolenia i sesje coachingowe.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem
Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2017 poz. 683).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
10. Właściciel Sklepu : Rest Consulting Łukasz Szołtys, ul. Główna 23, 43-523 Pruchna. NIP : 5482552219 , REGION : 241718972

11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach
Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z
Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w
niniejszym Regulaminie.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.restconsulting.pl prowadzony jest
przez Właściciela Sklepu.
2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w
szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego.
3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach
zakupów określa niniejszy Regulamin.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz
c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się
do ich przestrzegania.
6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem
korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona
przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili
ze strony Sklepu.
III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie
Klienta następujących wymagań technicznych:
a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system
operacyjny, np. Linux lub Windows,
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji
przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet
Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej
pliki cookies, oraz
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania
programów spełniających następujące wymagania techniczne:
a) dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.
b) Dla Usługi dostępu do filmów – przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci
Internet.
IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę
internetową www.restconsulting.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi,
podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby)
dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska
osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
c) numeru telefonu, oraz
d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego,
jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku
„Potwierdzam Zamówienie”.
4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy
płatności za zamówione Towary lub Usługi.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam
Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych
oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich
rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż
zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu
zapłaty.
7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia,
wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
a. Przedmiot Umowy Sprzedaży
b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
c. Wybraną metodę płatności,
9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o
której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści
zgodnej z Regulaminem.
12. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać
rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne
konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła
(zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania
w nim zakupów.
13. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza
rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego
Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”,
umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
15. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na
otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych
materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty
specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być
wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się
poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
16. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się
swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących
Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać
ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw
oraz zmieniać swoje hasło.
17. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
18. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień,
ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego
Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie
internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z
przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu
internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu,
udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.
19. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto
Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości
V. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i
zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na
stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub
Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz
wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone
przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej..
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
o przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na
przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Realizacja wysyłki
Towaru nastąpi do 3 dni po zaksięgowaniu przelewu;
o przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za
pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja wysyłki Towaru nastąpi do 3 dni po
zaksięgowaniu przelewu.
4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu
kuponów rabatowych lub promocyjnych z zastrzeżeniem o niełączeniu promocji, chyba że
założenia promocji są inne.
5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle
wyboru Klienta.
6. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane
produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu
operacyjnego i sprzętu. Właściciel sklepu nie może zagwarantować, że komputer, monitor
lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu, wiernie odwzoruje kolory.
7. Wymiary produktu podane na stronie produktu są jedynie orientacyjne i mają ułatwić wybór
modelu lub fasonu, ale nie są rzeczywistymi wymiarami produktu. Wymiary rzeczywiste
mogą się różnić zależnie od materiału, z którego wykonano produkt.
VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY
1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za
pośrednictwem firmy kurierskiej DPD ( w Polsce i w Unii Europejskiej) oraz przez Paczkomaty
InPost (tylko na terenie Polski).
2. Koszty dostawy podane są w koszyku Klienta przed zatwierdzeniem przez niego Zamówienia.
VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją
producenta.
2. Braki ilościowe i jakościowe dotyczące zawartości przesyłki, należy zgłosić mailowo do 7 dniu
od otrzymania przesyłki na adres kontakt@restconsulting.pl Do zgłoszenia należy dołączyć
zdjęcia zniszczonej lub niekompletnej przesyłki wraz z protokołem zniszczenia wystawionym
przez kuriera, jeśli przesyłka była uszkodzona. Brak zgłoszenia roszczenia w zakreślonym
terminie oraz brak potwierdzenia uszkodzenia od kuriera lub niekompletności przesyłki w
postaci fotograficznej w tym terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu przewozu.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail:
kontakt@restconsulting.pl
5. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać
powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru
6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od
dnia jej zgłoszenia.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Właściciela
Sklepu podany w pkt I ust. 10 niniejszego Regulaminu.
VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU
1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania
serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich
nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub
przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres
e-mail kontakt@restconsulting.pl
3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię,
nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu)
dni od dnia jej wpłynięcia.
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w
ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu
drogą pocztową na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Główna 23, 43-523 Pruchna lub
w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: kontakt@restconsulting.pl
2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel
Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za
pomocą poczty elektronicznej.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest
wyłączone w przypadku:
a. umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku
materialnych jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed
upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta
przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a
strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany,
zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać
wszystkie oryginalne metki i etykiety. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy
przesłać na adres:
REST CONSULTING Główna 23, 43-523 Pruchna
Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w
transporcie.
6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez
Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego od Umowy
Sprzedaży.
7. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami
dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego
odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw
8. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.
X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. W przypadku Towarów możliwa jest zamiana, wyrażona wnioskiem Klienta, o ile Właściciel
Sklepu posiada pożądany przez Klienta Towar o określonych właściwościach (w tym kolor,
rozmiar). Towar odsyłany nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani
noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne
metki i etykiety. Koszty zamiany pokrywa Klient.
2. W przypadku Produktów Fizycznych możliwe jest Zamienienie na wniosek klienta o ile
Właściciel Sklepu posiada pożądany przez Klienta produkt o określonych właściwościach
(kolor, rozmiar). Produkt odsyłany nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany,
zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać
wszystkie oryginalne metki i etykiety. Koszty wymiany pokrywa Klient.
3. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego
niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest
szkolenie lub sesja coachingowa, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże
Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.
4. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest
do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu,
pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail KONTAKT@RESTCONSULTING.PL nie później niż na 14 dni przed pierwotnym
(oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu
będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie
świadczenia danej Usługi.
Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w
wysokości: 100 zł brutto za jednodniowe szkolenie, 200 zł brutto za dwudniowe szkolenie i 100 zł za
każdy kolejny dzień szkolenia jeśli jest ono kilkudniowe.
Nieobecność Klienta na szkoleniu bądź sesji coachingowej równoznaczne jest z należytym jej
wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i powoduje wygaśnięcie po stronie
Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
5. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę
uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w
danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona
zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail:
kontakt@rrestconsulting.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia
Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do
jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
6. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku
uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z
poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez
zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla
celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach
Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w
każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela
Sklepu, tj. kontakt@restconsulting.pl.pl
7. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować
tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia.
Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią,
uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby
trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.
8. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie
zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby
RBC organizowało nowe szkolenie. Rest Consulting nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu
jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
9. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 7 powyżej,
należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym
przypadku Rest Consulting nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
10. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w
szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań
sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego
funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej
Informacji Handlowej (spamu),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla
swojego osobistego użytku,
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz
ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie
konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w
związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
[zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu
do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane
można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta
danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail:
kontakt@restconsulting.pl
4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA
PRYWATNOŚCI ZNAJDUJĄCA SIĘ NA STRONIE SKLEPU.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy)
zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez
niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody
Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest
konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom
powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania
cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe
przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie 1 grudnia 2020r.